Sunday, July 31, 2011

Passé-carton/ Franse Band: protection, checking & pressing


Tenslotte wordt het hele boek geperst 24 uur (gebruik nooit teveel druk wanneer je etsen perst,.. anders pers je de "moet" eruit), doel hiervan is om de lucht uit het boek te krijgen, zodat een solied boekblok ontstaat,....

Finally, the whole book pressed for 24 hours (do not use too much pressure when etching are in the book otherwise you erase the markings of the etchingplates). The aim of this final pressing is get lost of the air between the leaves, so that a solid book block arises.Vervolgens wordt het boek terug samengesteld en volgt er een laatste controle op de volgorde van de katernen.

Then the book is put back together and there is a final check on the order of the signatures.


De laatste voorbereidende handelingen.
Eerst worden beschermkaternen toegevoegd. Deze katernen komen voor en achter het oorspronkelijke boek en vormen een beschermende buffer. Meestal gebruik ik hiervoor Restauro papier van Zerkall: een mouldmade, 100% katoen, acid free en erg mooi papier. Maar ook de gekende papieren van Griffen Mill komen hiervoor in aanmerking.

The last preparatory things to do.
First I add some protection signatures. These sections are put before and after the original book and they goal is to form a protective buffer. Usually I take Restauro Zerkall paper: a mould made​​, 100% cotton, acid free and very beautiful paper. But the wellknown Griffen Mill papers are also very good.

Sunday, July 10, 2011

Roofworks in progress: the inside


Heden een periode van dakwerken,... de afwerking van de binnenzijde. Deze blog wordt terug hernomen vanaf 31 juli.

Today the start of a period of roofworks, ... finishing the interior. This blog will resume again from July 31.

Sunday, July 3, 2011

Passé-carton/ Franse Band: tears and ears

Tenslotte wordt alles geperst en laten we dit 24 uur drogen.

Finally everything is pressed, and let everything dry for 24 hours.

Het boek heeft een aantal etsen "hors texte". Ze beslagen een hele pagina en bestaan uit een enkel blad. Om ze aan de katernen te bevestigen worden er "oortjes" gebruikt. De oortjes voor de montage van de etsen "hors texte" worden aan de katernruggen gelijmd. Vervolgens worden de etsen gemonteerd. Sommige etsen worden voorzien van een oortje en rechtstreeks meegenaaid. De etsen worden hierdoor niet mee gekneept. Hierdoor bekomt men een grote beweeglijkheid. Ook de oorspronkelijke omslag wordt op deze manier bevestigd.

The book has a number of etchings "hors texte". They consist of a single sheet. To adhers the etchings "ears" are used. The ears for mounting the etchings "hors texte" are glued to the backs of the signatures. Then teh etching are mounted on it. Some etchings are provided with an ear and sewn directly. The etchings are thus not backed. This methode achieves easy opening. The original cover is mounted in the same way.Kleine restauraties worden uitgevoerd: scheuren hersteld en ontbrekende delen aangevuld. Hiervoor wordt een bijpassend Japans papier gebruikt, zowel qua kleur als qua dikte.

Little restorations are done: tears are repaired and missing parts added. This is done with a matching Japanese paper, both in color and in thickness.